MEDcury
for People, Hospital
and Community

MEDcury
for People, Hospital
and Community

วิสัยทัศน์

MEDcury เรามีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาวงการสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล ชุมชน และประชาชนทั่วไป

เราเพิ่มขีดความสามารถของผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข ด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน บริหารเวลาและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษา การพัฒนาในด้านการบริการ และการทำงานที่ไม่จำเป็นของบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงช่วยเหลือผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพที่มีคุณภาพได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทำไมโรงพยาบาลจึงควรต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน?

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศักยภาพของกระบวนการทำงานภายในโรงพยาบาลยังถูกใช้ไม่เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเวชระเบียน การปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และการทำงานซ้ำซ้อน ซึ่งความสูญเสียเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนที่โรงพยาบาลต้องจ่าย โดยไม่เพิ่มประโยชน์ในการทำงาน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพในด้านการบริการของโรงพยาบาลอีกด้วย

MEDcury เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อลดความผิดพลาดต่างๆ เหล่านี้ และเพิ่มประสิทธิภาพแบบองค์รวมทั้งกระบวนการทำงานให้กับผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุข

Hospital Performance Optimization

  • เพิ่มประสิทธิภาพแบบองค์รวมทั้งกระบวนการทำงานในองค์กร

  • คำนวนการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเหมาะสม

  • พัฒนาการบริการโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

เทคโนโลยีสามารถช่วยงานบุคลากรทางการแพทย์ได้จริงหรือ?

ด้วยภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนต่างๆ ของการทำงาน จากสถิติรายงานว่าในโรงพยาบาลขนาดเล็กมีโอกาสพบความผิดพลาดซึ่งอาจสูงมากถึง 400 ครั้งต่อเดือน โดยข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดได้จากหลายกรณี เช่น แพทย์เขียนชื่อยาผิด, เภสัชกรอ่านลายมือแพทย์ไม่ออก, เภสัชกรหยิบยาให้ผิด, พยาบาลมีการจ่ายยาให้ผิดมื้อ เป็นต้น

เราจึงนำเทคโนโลยีมาเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อเพิ่มคุณภาพในการดูแลรักษาให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

Decision Making Support for Doctor / Image Processing / Speech-to-Text

  • วินิจฉัยความเป็นไปได้เบื้องต้นที่จะเกิดโรคตามอาการที่ระบุ

  • วิเคราะห์ผลจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ

  • รองรับการพิมพ์ข้อความด้วยเสียงเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและสะดวกสบาย อีกทั้งลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยการเขียน

  • เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีทั้งก่อน ระหว่าง และหลังรับบริการให้ดียิ่งขึ้น

เทคโนโลยีของเราสามารถช่วยเหลือคนทั่วไปได้อย่างไร?

คุณอาจจะมองภาพไม่ออกว่าเทคโนโลยี AI ของเราจะสามารถใช้กับคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่องค์กรได้อย่างไร เราพบว่าคนส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับความไม่สะดวกมากมายในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ เช่น ระยะทางในการเดินทางสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกล หรือการได้รับข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตที่ไม่ถูกต้อง

MEDcury มีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงคนเหล่านี้ให้สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพ โดยที่ปราศจากอุปสรรคในด้านการเดินทาง

Preventive / Chief Complaint Analysis

  • แนะนำวิธีการดูแลร่างกายเบื้องต้นที่เหมาะสมตามอาการ

  • เพิ่มโอกาสให้กับคนในสังคมให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างง่ายดาย แม้ในพื้นที่ห่างไกลที่ด้อยโอกาส

  • ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน และลดความแออัดในโรงพยาบาล

Our Team

จตุพล
ชวพัฒนากุล


CEO / Co-Founder

พานนท์
สุภิรัตน์


COO

นิติ
มุขยวงศา


CMO

นฤมิต
นาโสก


CTO

นันทนา
งามชาลี


Operation Manager

พัชรี
บุตรน้ำเพชร


Senior Business Analyst

ธีรยุทธ
มงคลอัตตะสาร


Senior UX/UI Designer

คณุตม์
อุกฤษโชค


Senior Mobile Application
Developer

จักรกฤษณ์
นัดวิไล

Software Engineer

ณัฐพร
สุธาธารตระกูล


Business Development

กรกนก
สุขเสริม


Junior Marketing
& Social Media Content

MEDcury for People, Hospital and Community

 

(+66)2-054-6993
support@medcury.health